Huisregels

HUISREGELS EVENEMENTEN TERREIN

Deze huisregels zijn alleen van toepassing op het evenemententerrein van Empeiria.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Zodra men het Empeiria evenemententerrein betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Empeiria gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Ook dienen bezoekers te letten op het behoud van het terrein (bezoekers verzoeken op de daartoe bestemde paden te blijven en de natuur schoon te houden).
2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Empeiria zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.
3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij Empeiria te waarborgen.

Artikel 2: Toegang, registratie en terrein

Toegang en registratie
1. Toegang tot de Empeiria is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie.
2. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
3. Personen jonger dan 18 jaar mogen Empeiria uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
4. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:
– Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen
– (Huis)dieren
– Gasstellen en/of barbecues
– Eet- & drinkwaren
– Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen.
– Blik- & glaswerk
– Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel)
– Licht- en geluidsinstallaties
– Fakkels en/of vuurwerk
– Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
– Generatoren
– professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks
– Drugs
– Paraplu’s (worden in bewaring genomen)
Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoudt de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Als een bezoeker goederen van waarde moet afgeven omdat deze niet toegestaan zijn,  kan hij of zij deze opbergen in zijn of haar Locker/kluisje bij de entree. (op eigen verantwoording) Als het strafbare goederen zijn worden deze in beslag genomen en de persoon onverwijld aangehouden en overgedragen aan de politie.

Noot: Dames visiteren dames (wanneer van toepassing).

5. Het is op Empeiria voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein. Op verzoek van het personeel van Empeiria, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

Terrein
6. Het uitdragen van (geloofs- of politieke)overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclubuitingen op het festivalterrein is niet toegestaan. Ook Politie, Militaire of Security uniformen en de daarbij behorende rang- onderscheidingstekens en/of insignes worden niet toegelaten tenzij in overleg met de organisatie (uniform = geen accreditatie).
7. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Empeiria is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
8. Op het festivalterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
9. Empeiria is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
10. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het festivalterrein.
11. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
12. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van de Empeiria. Empeiria raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.